hlavicka seda
hlavicka seda prava

Základné služby
 1. Hosting katalógov a zálohovanie dát na serveri CEIT
 2. návrh riešenia, inštalácia a konfigurácia web servera u zákazníka.
 3. Konverzie dát:
  • konverzie z rôznych systémov (máme dobré skúsenosti s konverziami dát zo systémov LIBRIS, TinLIB, Rapid Library, FoxPro, Smartlib...) do štandardného formátu ISO 2709
  • medzi formátmi MARC21, UNIMARC, IKIS, MAKS, prípadne iné formáty
  • z rôznych systémov do systému Proflib, MaSK, kompatibilita s dátami SNK
  • konverzie v rámci systému ISIS, WINISIS, wwwisis, v ľubovoľnom formáte dát
 4. Návrh a realizácia informačných systémov na mieru, www dynamických stránok
 5. Tlač štítkov s čiarovým kódom
 6. Ďalšie služby - dodávka hardvéru a sieťovej infraštruktúry